VÄLKOMMEN


Välkommen till årsmöte den 18 april 2021

Med anledning av rådande restriktioner kommer årsmötet äga rum på distans/digitalt.

Tid: kl. 15:00-17:00
Plats: Digitalt möte


Information om mötessätt skickas per mejl till de anmälda deltagarna efter sista anmälningsdag. Anmälan om deltagande senast 16 april via e-post till styrelsen@lipizzaner.se.

Dagordning

1. Mötets öppnande.

2. Val av ordförande för mötet.

3. Styrelsens anmälan av sekreterare vid årsmötet.

4. Val av två protokollsjusterare jämte två rösträknare.

5. Upprättande av röstlängd.

6. Fastställande av dagordning.

7. Fastställande om mötet blivit i laga ordning utlyst.

8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna.

9. Revisorernas berättelse.

10. Fastställande av resultat- och balansräkning.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

12. Behandling av propositioner från styrelsen och motioner från medlemmar.

13. Fastställande av årsavgifter.

14. Fastställande av arvoden och ersättningar.

15. Fastställande av antal styrelseledamöter samt suppleanter fram till nästa årsmöte.

16. Val av ordförande för föreningen på ett år.

17. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.

18. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.

19. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen fram till nästa årsmöte.

20. Val på ett år av sammankallande och ledamot/-möter i valberedningen.

21. Redovisning av lokalavdelningarnas verksamhet.

22. Utdelning av utmärkelser.

23. Övriga frågor (ej beslutsfråga).

24. Mötets avslutande.

 

 

Styrelsen önskar dig varmt välkommen!