Hingstar ej i avel

Godkända lipizzanerhingstar ej längre verksamma i Avel

Elithingsten

12 (2436) Bana Siglavy-9

  1 (4081) Neapolitano XIII-3

  2 (5451) Neapolitano XVII-2

  3 Favory XXI-7

  4 Siglavy Capriola VI-40

  5 Favory XXIII-10

  6 Neapolitano Dubovina VI

  7 (506) Pluto XXVI-4       (Elithingst)

  8 (336) Pluto Alda -28    (Elithingst)

  9 Pluto Prismo

10 Pluto Fantasia-24

11 Neapolitano Perletta

12 (2436) Bana Siglavy-9   (Elithingst)

13 Neapolitano Baby III

14 (305) Pluto Gora -83

15 Pluto Burina

16 Pluto Cesar

17 Pluto Ramon

18 Favory Castor

19 Neapolitano Dubovina Silver

20 Pluto Nero

23 Siglavy Sirocco   (kastrerad)

24 Siglavy Priszac

25 Conversano XXIII-35 Tera

27 Pluto Breziqa II

28 Pluto Allegra

29 Siglavy Capriola Zeke   (kastrerad

Utländska hingstar

396 Maestoso Stella

Maestoso X-5


Tidigare godkända avelshingstar

i 56 registret

71 Pluto Bazilika

72 Pluto Fantasca

73 Pluto Czardas-1    (kastrerad)

74 (195) Pluto Borka XXI Bambi

75 Pluto Nebulon