Stadgar

Stadgar för Svenska Lipizzanerföreningen

Antagna av SLF den 5/4 1997, ändrade den 27/3 1999, 13/4 2012 och den 24/4 2022.


§ 1        Ändamål

 • Svenska Lipizzanerföreningen (SLF) är en ideell rikstäckande ras- och intresseförening för lipizzanerhästen i Sverige.
  Svenska Lipizzanerföreningen ska verka för:
 • ett ökat intresse för lipizzanerhästen i Sverige.
 • bevarandet av den renrasiga lipizzanerhästen och för främjandet av lipizzaneraveln.
 • att stärka utbytet med andra lipizzaneravlande länder.

SLF är medlem i Lipizzan International Federation (LIF), Avelsföreningen för Specialhästraser (ASHR) och Svenska Hästavelsförbundet (SH).

§ 2          Säte
Föreningen har sitt säte där kassören bor, om ej annat beslutas av styrelsen.

 • 3          Medlemskap

Den person, fysisk eller juridisk, som är intresserad av Svenska Lipizzanerföreningens ändamål och verksamhet och som vill stödja och verka för lipizzanerhästens och SLF:s bevarande och utveckling i Sverige, är välkommen som medlem i SLF. Inträde i föreningen sker efter anmälan till SLF och efter att avgiften är erlagd. Juridisk person utser den eller de fysiska, myndiga person/-er som ska företräda den juridiska personen, enligt medlemskapets utformning, vilket förs in i medlemsmatrikeln.

 • 4          Hedersmedlem
  Person, kan efter förslag av styrelsen, av årsmötet inväljas som hedersmedlem. Hedersmedlem är en person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för föreningens ändamål, och som har för avsikt att fortsätta verka för föreningens syften.

Beslut om hedersmedlem ska biträdas av minst 2/3 av antalet närvarande röstberättigade medlemmar.

 • 5          Avgifter
  Medlem erlägger avgift årligen. Medlemsavgiftens storlek fastställs av årsmötet och gäller för nästkommande år. För att lösa medlemskap första gången, betalas medlemsavgiften in till SLF:s konto, därefter kommer årligen en faktura avseende medlemsavgiften att sändas ut.

Hedersmedlem betalar ingen årsavgift.

För ny medlem som betalar sitt inträde i föreningen efter den siste september gäller betald medlemsavgift även för nästkommande år.

 • 6          Beslutande organ
  Föreningens högsta beslutande organ är årsmöte och extra årsmöte. Styrelsen är beslutande organ mellan årsmöten. Styrelsen kan tillsätta kommittéer (motsvarande) för handläggning av särskilda uppgifter. Dessa kommittéer har de befogenheter som styrelsen tilldelat dem.
 • 7          Verksamhets- och räkenskapsår
  Föreningens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår.
 • 8          Rösträtt
  Vid årsmöte, eller extra årsmöte som äger rum efter årsskifte men före årsmöte, äger varje fullbetalande myndig medlem en röst, om medlemsavgift för föregående eller pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet. Vid extra årsmöte efter årsmötet men före årsskiftet äger varje fullbetalande medlem en röst, om medlemsavgift för pågående räkenskapsår betalats minst en månad före mötet.

Hedersmedlem äger yttranderätt samt förslagsrätt i den ordning som sägs i 9 § men inte rösträtt.

Icke fullbetalande medlem (familjemedlem eller liknande) äger yttranderätt samt förslagsrätt i den ordning som sägs i 9 §, men inte rösträtt. Myndig familjemedlem som ersätter ”sin” fullbetalande medlem äger yttranderätt, förslagsrätt samt rösträtt i den ordning som sägs i 9 § om fullbetalande medlem.

Röstning genom ombud (fullmakt) får ske med högst en (1) fullmakt per medlem. Medlem som i enskild fråga inte har rösträtt får då heller inte utnyttja eventuell fullmakt.

 • 9          Beslut och omröstning vid årsmöte
  Fullbetalande medlem enligt 8 § äger yttranderätt, förslagsrätt samt rösträtt vid årsmöte och extra årsmöte.

Omröstning sker öppet, dock ska frågor om personval eller annan omröstning ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär. Vid val med slutna sedlar får valsedel inte uppta fler namn än det antal som ska väljas. Samtliga ärenden utom de i 4 § och 23 § avgörs genom enkel röstövervikt. Vid omröstning som inte avser val, gäller vid lika röstetal den mening som biträdes av mötesordföranden om denne är röstberättigad. Är denne inte röstberättigad ska lotten avgöra. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 • 10        Årsmöten och motioner
  Årsmöte äger rum senast den siste april men bör hållas senast den siste mars. Förhandsmeddelande om tid och plats för mötet ska utfärdas minst sex (6) veckor före årsmötet på sätt som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet ska vara avsänd minst 12 dagar före sammanträdet på sätt som styrelsen bestämmer, om medlem har anmält e-postadress så kan kallelsen skickas till dennes e-postadress. Förslag till stadgeändring och motion från enskild medlem att upptas till beslut på årsmötet ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 15 januari.
I kallelse till årsmötet ska verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, propositioner och motioner med styrelsens yttrande samt valberedningens förslag och presentation av de kandidater som föreslås bifogas.
Ytterligare kandidatnomineringar inför eller på årsmötet kan äga rum.

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som infunnit sig, inklusive fullmakter.

 • 11        Ärenden vid årsmöte
  Vid årsmöte ska följande ärenden förekomma:
 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande för mötet.
 3. Styrelsens anmälan av sekreterare vid årsmötet.
 4. Val av två protokollsjusterare jämte två rösträknare.
 5. Upprättande av röstlängd.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Fastställande om mötet blivit i laga ordning utlyst.
 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna.
 9. Revisorernas berättelse.
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. Behandling av propositioner från styrelsen och motioner från medlemmar.
 13. Fastställande av årsavgifter.
 14. Fastställande av arvoden och ersättningar.
 15. Fastställande av antal styrelseledamöter samt suppleanter fram till nästa årsmöte.
 16. Val av ordförande för föreningen på ett år.
 17. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.
 18. Val av två revisorer och en revisorsuppleant.
 19. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen fram till nästa årsmöte.
 20. Val på ett år av sammankallande och ledamot/-möter i valberedningen.
 21. Redovisning av lokalavdelningarnas verksamhet.
 22. Utdelning av utmärkelser.
 23. Övriga frågor (ej beslutsfråga).
 24. Mötets avslutande.
 • 12        Extra årsmöte
  Extra årsmöte hålles då förhållandena enligt 23 § föreligger eller då styrelsen så finner erforderligt, eller då minst tio (10) procent av medlemmarna, eller då minst en (1) revisor så begär. Om styrelsen, på grund av styrelsemedlemmars utträde ur styrelsen, inte längre är fulltalig trots suppleanters inträde som ordinarie ska styrelsen eller revisor anordna extra årsmöte där fyllnadsval sker. Revisor kan kalla till extra årsmöte då styrelsen inte följer revisors begäran om extra årsmöte. På detta möte ska upptas den fråga som revisor anser ska behandlas på extra årsmöte samt fyllnadsval, om så erfordras.

Styrelsen eller revisor ska anordna extra årsmöte senast 30 dagar efter det att sådan begäran inkommit i enlighet med stycket ovan.

Kallelse ska vara avsänd minst 12 dagar i förväg på sätt som styrelsen eller revisor bestämmer, om medlem har anmält e-postadress så kan kallelsen skickas till dennes e-postadress. I kallelsen ska tydligt framgå det eller de ärenden som föranleder mötet.

Vid extra årsmöte ska förekomma punkterna 1-7 i 11 §, ärende eller ärenden för vilket eller vilka mötet sammankallas jämte punkterna 23 och 24 i 11 §. Andra ärenden får icke förekomma.

 • 13        Valberedning
  Valberedningen består av två till tre (2-3) ledamöter, varav en (1) utses som sammankallande. Ledamöterna väljs av årsmötet för perioden till och med nästa årsmöte. Valberedningens ledamöter ska vara medlemmar i föreningen.
  Medlem i föreningen får, till medlem i valberedningen lämna in förslag på kandidater för de befattningar för vilka val kan ske.

Valberedningen ska lämna förslag till de val som ska förekomma på mötet.

Valberedningens förslag ska inlämnas till styrelsen senast 15 dagar innan beslutat datum för årsmöte. Styrelsen ansvarar för att sända ut valberedningens förslag tillsamman med kallelsen till årsmötet.

Vid årsmötet kan ytterligare nomineringar göras.

Valberedningen kontaktar samtliga nominerade och begär in en presentation.

Föreslagen kandidat ska ha accepterat nomineringen för att kunna väljas.

Styrelsemedlem bör inte ge förslag på revisor eller revisorsuppleant och kan inte vara ledamot i valberedning.
Om ledamot av valberedningen kandiderar till annan post i styrelsen måste denne först lämna valberedningen.

 • 14        Styrelsen
  Styrelsen är, då årsmöte eller extra årsmöte ej är samlat, föreningens beslutande organ.

Styrelsen ska bestå av ordförande och ytterligare minst tre (3) och högst fem (5) ledamöter och minst en (1) och högst tre (3) suppleanter. Styrelsemedlem ska vara medlem i föreningen. Medlemmar ur samma familj får inte sitta samtidigt i styrelsen.

Mandattiden för ordförande är ett (1) år, mandattiden för övriga ledamöter två (2) år. Suppleants mandattid är två (2) år. I samtliga fall är mandattiden från årsmöte till årsmöte och halva antalet ledamöter/suppleanter väljs varje år. Av föreningen anställd befattningshavare får inte väljas till förtroendepost.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare. Styrelsen kan som adjungerad ledamot kalla enskild person, även icke medlem. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot kan även utses till särskild befattning inom styrelsen.

Styrelsen är beslutmässig om minst fyra (4) ledamöter är närvarande.

Som ledamot räknas närvarande ordinarie ledamot och suppleant som ersätter ordinarie ledamot. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder. Styrelsen är solidariskt ansvarig för alla styrelsens beslut.

Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av ordföranden när anledning till sammanträde föreligger. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde om minst tre (3) ledamöter eller minst en (1) revisor så kräver. Kallelse bör ske skriftligen och kallelsetiden bör vara minst en (1) vecka. Samtliga ledamöter ska kallas samt kopia av kallelsen till suppleanter och revisorer. Vid förhinder kallar ledamot själv suppleant.

Vid styrelsesammanträde ska föras protokoll med under verksamhetsåret löpande paragrafnumrering. Protokollet justeras av den fungerande ordföranden samt en (1) i sammanträdet deltagande vald ledamot. Kopia av protokoll ska snarast utsändas till styrelsen, suppleanter samt revisorer. Justering kan ske via e-post på sätt som styrelsen beslutar samt att protokoll vid tillfälle skrivs under av dem som justerar. Protokoll och andra föreningens originalhandlingar förvaras hos sekreteraren eller annan av styrelsen utsedd person.

När styrelsemedlem, eller annan person med officiellt uppdrag från SLF, lämnar sitt uppdrag ska samtliga originalhandlingar som upprättats eller erhållits för föreningens räkning överlämnas till SLF:s styrelse.

 • 15        Styrelsens åligganden
  Styrelsen åligger bland annat att:
 1. Verka för föreningens syften och ansvara för den löpande verksamheten.
 2. Verkställa beslut fattade av årsmöten.
 3. Förvalta och ansvara för föreningens medel.
 4. Tillse att fullständiga räkenskaper föres enligt god redovisningssed samt att upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser. Senast 30 dagar före årsmötet underställa dessa dokument revisorernas granskning jämte de originalhandlingar revisorerna efterfrågar för att kunna genomföra sin granskning av styrelsens arbete. Verksamhetsberättelsen ska undertecknas av samtliga styrelsens medlemmar innan den sänds till revisorerna.
 5. Bestämma dag och plats för allmänna möten.
 6. Förbereda de ärenden som ska behandlas vid allmänna möten.
 7. Där icke särskilda ombud är utsedda företräda föreningen inför myndigheter och andra organisationer med flera.
 8. Övervaka stadgarnas riktiga efterlevnad.
 9. Föra medlemsmatrikel.
 10. Utse registrator och registratorsbiträde.
 11. Informera medlemmarna.
 12. Utse en (1) styrelseledamot, en (1) personlig suppleant och en (1) revisor till Avelsföreningen för Specialhästraser (ASHR).
 13. Utse två (2) representanter till ASHR:s föreningsstämma/extra föreningsstämma.
 • 16        Firmateckning
  Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de som styrelsen utser enligt styrelsebeslut. Kontotecknare kan utses enligt styrelsebeslut.
 • 17        Ekonomiskt ansvar
  För föreningens förbindelser häftar allenast föreningens tillgångar.
 • 18        Revision
  För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska utses två (2) revisorer och en (1) suppleant för dessa. Revisorer och revisorsuppleant utses av årsmötet för ett år i taget. Revisorerna kan när som helst och gärna kontinuerligt under året granska styrelsens arbete.
 • 19        Tvister
  Tvister inom föreningen ska, om de inte kan lösas inom föreningen, avgöras inför allmän domstol.
 • 20        Lokalavdelningar
 1. Inom SLF kan finnas lokalavdelningar. Ändamålet med lokalavdelning är att på lokal nivå öka intresset för lipizzanerhästen samt sådan verksamhet som berikar moderföreningen.
 2. Medlem i lokalavdelning ska vara medlem i SLF.
 3. Lokalavdelning antar sina egna stadgar. Dessa stadgar jämte ändringar och tillägg ska godkännas av SLF:s styrelse före ikraftträdande. Sådan lokalavdelning får inte utan SLF:s styrelses medgivande upplösas eller överflytta sin verksamhet från föreningen.
 4. Arbetsuppgifter och arbetssätt fastställs av lokalavdelningens styrelse i samråd med SLF:s styrelse.
 5. Lokalavdelning ska till SLF:s styrelse insända verksamhetsberättelse för det gångna året senast den 31 januari året efter verksamhetsåret.
 6. SLF:s stadgar är i tillämpliga delar gällande för lokalavdelning och överordnad lokalavdelnings stadgar.
 7. För lokalavdelningens förbindelser häftar endast lokalavdelningens tillgångar.
 • 21        Stadgetolkning
  Föreningens verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar samt i tillämpliga delar enligt de direktiv Lipizzan International Federation (LIF) utfärdar.

I händelse av tvekan vid dessa stadgars tolkning eller om fall skulle förekomma vilka inte varit förutsedda i dessa stadgar hänskjutes frågan till nästa årsmöte eller extra årsmöte eller avgörs frågan interimistiskt av styrelsen i trängande fall.

 • 22        Utträde och uteslutning
  Medlem, som under ett helt år underlåtit att betala sin årsavgift, anses ha utträtt ur föreningen. Medlem, som av annan anledning önskar utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen, vilken beviljar utträde. Erlagda avgifter återbetalas inte.

Styrelsen kan besluta att utesluta medlem som uppenbarligen motarbetar föreningens ändamål eller inte följer stadgarna.

För beslut om uteslutning fordras den majoritet som anges i paragraf 14, femte stycket. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått yttra sig inom av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).

I beslut om uteslutning ska skälen för uteslutning redovisas samt anges vad den uteslutne ska iakttaga vid överklagande av beslutet. Beslut om uteslutning ska inom fem dagar från dagen för beslutet sändas till den uteslutne i rekommenderat brev med mottagningsbevis. Om brevet inte hämtas ut inom liggetiden på Posten sänds det via delgivningsman.

Beslut om uteslutning gäller inte förrän av styrelsen angiven klagotid (minst 21 dagar), räknat från mottagningsdagen, utgått, eller, då beslut överklagats, ärendet blivit slutligen avgjort.

Beslut om uteslutning ska fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas vid nästföljande ordinarie årsmöte. Överklagande ska behandlas på samma sätt som en motion enligt §10.

Medlem som uteslutits ur föreningen äger ej återfå erlagda avgifter.

 • 23        Stadgeändring och upplösning
  Förslag till stadgeändring kan avges av styrelsen eller av enskild medlem enligt 10 §.

För stadgeändring fordras beslut av ett (1) enhälligt årsmöte, eller med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två (2) på varandra med minst en (1) månads mellanrum följande allmänna möten, varav det ena ordinarie årsmöte.

För föreningens upplösning fordras beslut av två på varandra, med minst en månads mellanrum, följande möten, varav det ena ordinarie årsmöte. Vidare fordras att minst 2/3 av närvarande röstberättigade, är om beslutet ense. I samband med upplösning beslutar sista årsmötet hur det ska förfaras med föreningens tillgångar och handlingar. SLF:s hästregister inklusive underlag tillställes i första hand ASHR och i andra hand Statens jordbruksverk. Övriga handlingar tillställes den arkivmyndighet där styrelsen har sitt säte. Beslut om upplösning ska av siste ordföranden eller dennes ersättare tillställas ASHR, LIF och SH. Kan inte minst 2/3 av närvarande röstberättigade vid nedläggningsmötet enas om vart eventuella tillgångar ska gå, ska dessa användas till en fest för medlemmarna.